Medisch en gezondheidsrecht

(Para)medische professionals

Van de arts, de tandarts, de verpleegkundige tot de kinesist. Medische en paramedische beroepen in de praktijk runnen is geen sinecure. Veelal blijft er geen tijd over om de steeds veranderende wetgeving op te volgen en deze concreet toe te passen. De dienstverlening van Hantson advocatenkantoor past zich aan elk moment van uw medische carrière aan: van de opstart tot de gevestigde praktijk.

 • Het verlenen van juridisch advies over de patiëntenrechten: informatie, toestemming, inzagerecht van het medisch dossier, vertegenwoordiging, beroepsgeheim en privacybescherming
 • Het verlenen van bijstand op het vlak van het elektronisch medisch dossier, e-health en m- health
 • Het verlenen van bijstand op het vlak van medisch tuchtrecht: deontologische geschillen tussen artsen en de Orde der Artsen
 • Het verlenen van bijstand op het vlak van de medische aansprakelijkheid: burgerlijke en strafrechtelijke procedures wegens beweerde medische fouten van zorgverleners 
 • Het aanbieden van begeleiding en ondersteuning inzake mobiele gezondheidszorg/mHealth

 

 • Het verlenen van bijstand bij de uitoefening van de zorgberoepen: erkenning en vestiging
 • Het aanbieden van ondersteuning bij het medisch contractenrecht: opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, auditen van (associatie)contracten tussen zorgenverleners, begeleiden van contractuele geschillen tussen zorgenverleners onderling of met beheerder, opstellen van een informed consent, invordering van onbetaalde facturen en erelonen
 • Het verlenen van juridische ondersteuning bij contractuele geschillen tussen beheerder en ziekenhuisarts, ontslagprocedures, ziekenhuiswerking en -financiering
 • Het verlenen van juridisch advies over de ziekteverzekering: nomenclatuur en geschillen met het RIZIV

 

Heeft u een vraag? Bel 09/225.40.45 of mail vrijblijvend naar info@advocatenkantoor-hantson.be

Zorginstellingen

Hantson advocatenkantoor adviseert zorginstellingen, zoals: ziekenhuizen, instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg, woonzorgcentra of een andere zorgvormen. Julie Hantson is bedreven om met gevoelige situaties om te gaan en een juiste positie in te nemen om met uw instelling tot een passende oplossing te komen. Hantson advocatenkantoor verleent ook juridisch advies aan healthcare start-ups en ondernemingen die mHealth-toepassingen wensen te ontwikkelen.

 • Het verlenen van juridische ondersteuning inzake samenwerkingsverbanden en netwerken met andere ziekenhuizen of zorginstellingen
 • Het verlenen van juridisch advies voor het verkrijgen van een erkenning voor ziekenhuisdiensten, ziekenhuisfuncties, zorgprogramma’s, …
 • Het verlenen van juridische bijstand bij discussies tussen de ziekenhuisbeheerder en de ziekenhuisartsen inzake de werkvoorwaarden, het ontslag, de afhoudingen op de erelonen, de problematiek aangaande de algemene regeling, …
 • Het verlenen van juridisch advies voor het prijsbeleid inzake geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
 • Het opstellen van veiligheidsnormen, klinische paden of kwaliteitshandboeken om claims te voorkomen
 • Het opstellen en auditen van minnelijke regelingen of dadingen
 • Het opstellen en auditen van intern reglement, algemeen reglement en arbeidsreglement
 • Het opstellen van toestemmings- (informed consent) en informatieformulieren
 • Het aanbieden van begeleiding en juridische ondersteuning inzake medische applicaties, mobiele gezondheidszorg (mHealth) en elektronische gezondheidszorg (eHealth) 
 • Het helpen uitbouwen van een healthcare start-up 
 • Het verlenen van juridische bijstand voor de verwerking van privacygegevens 
 • Invordering van onbetaalde ziekenhuisfacturen

Heeft u een vraag? Bel 09/225.40.45 of mail vrijblijvend naar info@advocatenkantoor-hantson.be

Healthcare start-ups en (farmaceutische) bedrijven

Hantson advocatenkantoor maakt de healthcare start-ups en de (farmaceutische) bedrijven graag wegwijs in het juridisch kluwen van de mobiele gezondheidszorg (mHealth), eHealth en telegeneeskunde. Als softwareontwikkelaar of -leverancier moeten de producten die u ontwikkelt of verdeelt, voldoen aan wettelijke, reglementaire en technische eisen. Julie Hantson, is als PhD candidate aan de UA en externe adviseur bij het kabinet van Minister Maggie De Block, in het bijzonder gespecialiseerd om hierover advies te verlenen. Zij kan ervoor zorgen dat uw softwaretoepassing voldoet aan de specifieke eisen op het vlak van de privacy, de security, de betrouwbaarheid en de usability.

 • Voor de privacy: het verlenen van advies m.b.t. de toepassing van de GDPR en andere privacyregelgeving, het voeren van een privacy assessment, … 
 • Voor de security: het verlenen van advies m.b.t. de toepassing van ISO-normen, best practices, standaarden, … 
 • Voor de betrouwbaarheid: het verlenen van advies m.b.t. de toepassing van de regelgeving inzake de medische hulpmiddelen, de classificatie van de digitale toepassing, de CE-markering van de digitale toepassing, … 
 • Voor de usability: het verlenen van advies m.b.t. het ontwikkelingsproces en het technische dossier, … 

Heeft u een vraag? Bel 09/225.40.45 of mail vrijblijvend naar info@advocatenkantoor-hantson.be