Blog

Wat moet worden uitgewerkt in een associatieovereenkomst?

Artsen kiezen er steeds vaker voor om de samenwerking te structureren door middel van een associatie. De redenen zijn divers: het uitbouwen van een specialisatie, het delen van investeringskosten, het creëren van solidariteit, etc. Jammer genoeg werken artsen veelal in een associatie dat niet voldoende is aangepast aan de noden en de behoeften. Om de goede werking en de continuïteit van een associatie te garanderen, is het aangeraden om een aantal essentiële afspraken uit te werken in een schriftelijke overeenkomst. Wat moet zeker worden uitgewerkt in een goede associatieovereenkomst? Hierna volgt een beperkte opsomming van enkele belangrijke clausules.

 

Het doel en het voorwerp

Het beoogde doel moet steeds zo accuraat mogelijk worden omschreven, zoals bijvoorbeeld: de uitoefening van de medische specialisatie, de uitbouw van een medische structuur, de organisatie van een solidariteit ingeval van ziekte en bij vakantie, etc.

 

Het voorwerp van de associatie heeft dan weer betrekking op de uitoefening van de medische activiteiten in bijvoorbeeld een privépraktijk en/of een ziekenhuispraktijk.

 

De medisch-organisatorische werking  

Een belangrijk onderdeel in elke overeenkomst is de medisch-organisatorische werking. Het is wenselijk om volgende zaken nauwgezet te omschrijven: een wachtdienstregeling, een vakantieregeling, een werkschema, een regeling inzake werkonbekwaamheid en vervanging, waarborgen voor de vrije artsenkeuze van een patiënt, de modaliteiten bij toetreding, een solidariteitsregeling ingeval van zwangerschap, ernstige ziekte, invaliditeit of overlijden, etc.

 

Hierbij wordt opgemerkt dat een associatie een ziekenhuisactiviteit kan omvatten. In dat geval moet bij de opmaak van de associatieovereenkomst wel rekening worden gehouden met de contractuele verplichtingen die de artsen-associés zijn aangegaan met het ziekenhuis (cfr. de individuele overeenkomst).

 

De financiële regeling

Logischerwijs moet een grondige en degelijke financiële regeling worden uitgewerkt. Meer nog, de overeenkomst moet een coherent juridisch geheel vormen en een antwoord bieden op onder andere volgende vragen: Hoe worden de inbreng, de winstdeling en de kostendeling geregeld? Wat met de uittreding, de uitsluiting en eventueel bijhorende vergoedingen? Is er sprake van intredegeld, een ingroeiperiode en/of een scheidingsaandeel?

 

De geschillenregeling

Tussen artsen kunnen uiteraard steeds meningsverschillen, onenigheden of geschillen ontstaan. Het is dan ook aangewezen om in de overeenkomst een geschillenregeling uit te werken. Zo kan er bijvoorbeeld worden geopteerd voor een beslechting van de geschillen door een scheidsrechtelijk college. In een geschillenregeling kan dan worden uitgewerkt hoe het college moet worden samengesteld, wat de werkwijze van het college is en welke termijnen moeten worden nageleefd.  Door middel van een gedetailleerd uitgewerkte geschillenregeling wordt vermeden dat een geschillenprocedure onnodig lang aansleept en komt de continuïteit van de dienst niet in het gedrang.

 

Besluit

Afhankelijk van de noden en de behoeften van de artsen, is een grote variëteit aan schriftelijke afspraken mogelijk. Het uitwerken van een degelijke associatieovereenkomst is dus een echt maatwerk.