Blog

GDPR in de ziekenhuizen – draaiboek

De ziekenhuizen staan voor grote uitdagingen met de inwerkingtreding van de General Data Protection Regulation (GDPR) op 25 mei 2018. In een draaiboek wordt stapsgewijs toegelicht welke voorbereidingen een ziekenhuis kan nemen.   Wenst u gebruik te maken van het draaiboek? Schrijf u in op de mailinglist van de digitale…

Lees meer

Mag een patiënt zomaar een consultatiegesprek met de smartphone opnemen?

Patiënten onthouden slechts een beperkte hoeveelheid (medisch-technische) informatie dat door de arts aan hen is meegedeeld tijdens een consultatie. Om deze informatie nadien nog eens te kunnen herbeluisteren, wensen sommige patiënten het gesprek op te nemen met de smartphone. Natuurlijk zou een patiënt de geluidsopname kunnen gebruiken om de arts…

Lees meer

Wat moet worden uitgewerkt in een associatieovereenkomst?

Artsen kiezen er steeds vaker voor om de samenwerking te structureren door middel van een associatie. De redenen zijn divers: het uitbouwen van een specialisatie, het delen van investeringskosten, het creëren van solidariteit, etc. Jammer genoeg werken artsen veelal in een associatie dat niet voldoende is aangepast aan de noden…

Lees meer

Vier vragen over de GDPR

1. Wat is de GDPR? De General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een geheel van Europese regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen. In de GDPR worden strengere regels in verband met dataverwerking voor de bedrijfswereld opgelegd. De persoonsgegevens moeten worden…

Lees meer

De arts die euthanasie weigert toe te passen bij een patiënt, heeft een doorverwijsplicht

Op grond van artikel 28 van de Code van geneeskundige plichtenleer kan een arts weigeren om een patiënt te behandelen wegens persoonlijke of professionele redenen. In dat geval moet de arts wel de continuïteit van de zorgverlening waarborgen. Een arts die gewetensbezwaren uit en een behandeling weigert, zal de patiënt dan moeten…

Lees meer

De toegang tot het patiëntendossier door nabestaanden van een overleden patiënt

Na het overlijden van een patiënt stellen de nabestaanden zich vaak de vraag of zij toegang kunnen krijgen tot het patiëntendossier van de overledene. Een inzage kan nuttig zijn om te weten of de aandoening waaraan de patiënt is overleden erfelijk is, om de juiste oorzaak van het overlijden te kennen voor de…

Lees meer

Wanneer is een app een medisch hulpmiddel?

Er bestaan voor de smartphones al heel wat medische applicaties of apps die helpen om de gezondheid van de gebruiker op te volgen. Een praktisch voorbeeld is Fibricheck. Deze medische app spoort voorkamerfibrillatie op en is enkel verkrijgbaar op voorschrift van een arts. De vraag is of zo een app eigenlijk…

Lees meer

Vijf miljoen Belgen vertrouwen eHealth

Aan patiënten komen de beste zorgen toe. Om goede zorg te garanderen, moeten de zorgverleners de gezondheidstoestand van hun patiënten juist kunnen inschatten. Zij hebben onderzoeksresultaten, resultaten van medische beeldvorming, ontslagbrieven, operatieverslagen, … nodig. Jammer genoeg worden al deze gegevens vaak in verschillende medische dossiers bij verschillende zorgverleners bewaard. Door…

Lees meer

Informed consent: Het arrest van het Hof van Cassatie van 25 juni 2015 en het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 29 februari 2016

Er volgt een korte toelichting van het arrest van het Hof van Cassatie van 25 juni 2015 en het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 29 februari 2016 inzake de bewijslast van de geïnformeerde toestemming van de patiënt. Hoewel het arrest van het Hof van Cassatie…

Lees meer

Palliatieve zorg: Door een wetswijziging is de palliatieve zorg niet enkel meer in terminale fase van toepassing

Op 8 september 2016 treedt de wet van 21 juli 2016 tot wijziging van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg, tot verruiming van de definitie van palliatieve zorg de in werking. Palliatieve zorg moet dan niet enkel worden toegediend in de terminale fase, maar moet voortaan…

Lees meer

Niet-medische prenatale echografieën: Het advies van de nationale raad van de Orde der Artsen van 16 juli 2016

Er volgt een korte toelichting van het advies van de nationale raad van de Orde der Artsen van 16 juli 2016 inzake prenatale echografieën voor niet-medische doeleinden. De nationale raad van de Orde der Artsen waarschuwt voor de risico’s van niet-medische 3D/4D-echografieën van de foetus in de baarmoeder. Het puur…

Lees meer